Referat fra den ordinære generalforsamling

i Grundejerforeningen Skåstrup Vest, den 17. juni 2018


Valg af dirigent:

Søren Søndergaard blev valgt.

Formandens beretning:

Trods aftale med kommunen om beskæring af vækster med piletræer på

kommunens areal langs med Pilevænget samt fældning af de høje træer for

enden af Pilevænget er der ikke sket noget. Kommunen har dog her i

foråret beskåret de siv der var på området, men disse har ikke været til

gene for nogens udsigt til havet.

Ny udstykning: Den 19. juli 2017 brev der sendt brev fra kommunen til

grundejere på Solbakken, der har grund op til marken langs med

Strandgyden. Vi har i fællesskab med de to øvrige grundejerforeninger

sendt en indsigelse mod etablering af ca. 94 nye sommerhusgrunde. Men vi

er klar over at dette ikke påvirker kommunens ansøgning, som er

fremsendt til ministeriet. Vi vil naturligvis være på mærkerne hvis

kommunen for lov til denne udstykning for at påvirke en kommende

lokalplan for området.

Bestyrelsen blev bedt om at gå i dialog med kommunen om etablering af en

stiforbindelse langs med Strandgyden, der allerede er meget belastet af de

mange mennesker der færdes her efter de mange nye udlejningshuse er

færdigbygget.

Ny hjemmeside: Pænt antal besøgende, men Jan vil gerne have input så

siden til stadighed vil være spændende at besøge.www.skåstrupstrand.dk

Badebroen: Lidt udfordringer da vi tog broen ind i efteråret. Vores

maskine væltede og måtte have et eftersyn. Broen blev i foråret udsat en

måned tidligere end sædvanligt – heldigt med det fine forårsvejr vi har

haft. Broen er blevet forsynet med nye galvaniserede rør, da flere gamle rør

var rustet i stykker:

Naturpleje af vort grønne område: Tidligt i foråret kontaktede

Sandra Arvidson, Nordfyns kommune mig som formand, for at fortælle

om forslag til naturpleje af vores grønne område ved Fyrrevænget. Ideen

var etablering af en fold til dyr for afgræsning på såvel kommunens del af

området som den del af området som tilhører grundejerforeningen. Sandra

tilbød at møde op til vores generalforsamling for at fortælle om planerne,

hvorfor hun i dag også er til stede.

3:Regnskab: Erik fremlagde regnskabet, som udviste et overskud kr

2.180,64 og en bankbeholdning på kr. 56.422,00 Egenkapital udgjorde

58.204,25

4:Forslag fra bestyrelsen, samt fastsættelse af kontingent:

Kontingent uændret kr. 500,00 Det var indkommet forslag om at man

tager større hensyn til hinanden med hensyn til støj fra græsslåmaskiner

jvf. indholdet i vores fælles ordensregler. Bestyrelsen vil gerne modtage

input til en revision af ordensreglerne. Der var forslag om at gå i dialog

hvis nogle oplevede et problem.

Naturpleje af vores fællesareal: Vi havde efter aftale besøg af Sandra

Arvidson, Nordfyns kommune som præsenterede os for en ide til

naturpleje af vores grønne område mellem Fyrrevænget og Pilevænget,

som ejes dels af kommunen og grundejerforeningen.

Oplægget som vi blev præsenteret for går ud på, at der etableres en

dyrefold på området for afgræsning af området. Foldens størrelse aftales

efter medlemmernes ønske med kommunen, som ønsker, at området

fremover afgræssets af enten kreaturer eller får til gavn for naturen og

områdets fauna. Antal skønnet køer/kvier ca 4 stk og hvis der ønskes får i

stedet for ca 10 stk. Indhegningen betales af kommunen, som så vil finde en

landmand der er interesseret i at indgå en aftale. En evt aftale skal have en

løbetid på mindst 5 år.

Efter en længere debat om ideen blev der foretaget en vejledende

afstemning, hvor langt de fleste sagde nej til en kommende indhegning med

dyr.

Dette resultat vil blive meddelt til kommunen idet afstemningen skete efter

at Sandra havde forladt generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen: Erik Pedersen ønskede ikke genvalg. Som nyt

bestyrelsesmedlem blev Morten Reif valgt. Som suppleanter blev Peter

Føns valgt som 1. suppleant og Erik Søndergaard som 2. suppleant.

Som revisor blev Karl Munk Andersen og Søren Søndergaard valgt.

Eventuelt: Skilt med legende børn på Fyrrevænget er forsvundet. Kort

referat fra generalforsamling på hjemmesiden ligesom der var ønske om

dette efter bestyrelsesmøder, så alle kan følge med.

Afslutning: Stor tak til Ebba og Hans Peter som igen lagde hus til vores

generalforsamling samt en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i

det forløbne år og en særlig tak til Erik, som udtræder af bestyrelsen, hvor

han har været kasserer i 20 år.

Konstituering: Poul Nørgaard Johansen, formand

Stig Berg, næstformand

Morten Reif, kasserer

Jan Laulund Henriksen, Web redaktør

Anders Ravn, bestyrelsesmedlem